Coffee.

11 tekstów – auto­rem jest Cof­fee..

Roz­ma­wiając z Tobą czuję się tak jak­bym chciała na­wiązać kon­takt wer­balny z pęczkiem rzodkiewek. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 czerwca 2014, 12:54

Ka­wa na dob­ry początek no­wego życia ? / Coffee. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 sierpnia 2013, 17:54

Masz po­mysł na życie...bez­nadziej­ny, ale masz. / Coffee. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 kwietnia 2013, 22:02

On przes­tał ją kochać, ona w so­bie szu­kała wi­ny. / Coffee. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 marca 2013, 20:28

Że ni­by przeszłość, to przeszłość. Było, minęło... i tak da­lej.
Nie ro­zumiem ta­kiego po­dejścia. Które­goś dnia przeszłość wra­ca i moc­no gry­zie Cię w tyłek. / Coffee. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 stycznia 2013, 15:54

Uczu­cia nig­dy nie rozkładają się po równo, bez względu na to, co myślisz i jak związek wygląda. Zaw­sze jest ktoś, kto kocha bar­dziej. W naszym związku, to ja, nie Ty. Ja kocham moc­niej. Zro­biłabym dla Ciebie wszys­tko. A Ty po pros­tu jes­teś. / Coffee. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 28 grudnia 2012, 17:54

I nie zos­tało mi nic, cze­go nie można by zastąpić. / Coffee. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 grudnia 2012, 14:16

Uśmie­chaj się do kłopotów. Często je to od­strasza. / Coffee. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 15 grudnia 2012, 15:34

"Może kiedyś zatęsknisz budząc się ra­no na­walo­ny w łóżku całko­wicie Ci ob­cej na­wet z imienia dziew­czy­ny. Może przy­pom­nisz so­bie mnie przy po­ran­nej ka­wie,a wie­czo­rem pijąc pi­wo z kum­pla­mi ko­goś Ci zab­raknie. Może [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 grudnia 2012, 17:28

Gdy­byś cho­ciaż raz obudził się przed czwartą wy­kończo­ny, ale prze­pełniony tęsknotą, zmęczo­ny miłością. Może wte­dy byś zro­zumiał... / Coffee. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 grudnia 2012, 14:07
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Coffee.

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 czerwca 2014, 23:43Coffee. sko­men­to­wał tek­st dwa słowa do ka­wy na [...]

15 czerwca 2014, 22:54Coffee. sko­men­to­wał tek­st Nie da­waj ni­komu swo­jego [...]

13 czerwca 2014, 23:20Coffee. sko­men­to­wał tek­st Kobiety... Nie wiem czy bar­dziej [...]

5 czerwca 2014, 22:47onejka sko­men­to­wał tek­st Rozmawiając z Tobą czuję [...]

5 czerwca 2014, 12:54Coffee. do­dał no­wy tek­st Rozmawiając z Tobą czuję [...]

15 sierpnia 2013, 01:04Coffee. sko­men­to­wał tek­st List: „Nie o uśmiech [...]